Projekty

Technologia Oxford Nanopore: optymalizacja enzymów oraz analizy danych genomicznych pod kątem zastosowań komercyjnych

Celem projektu jest doprowadzenie do postaci umożliwiającej potencjalną komercjalizację badań podstawowych i przemysłowych dotyczących technologii sekwencjonowania 4. generacji - Oxford Nanopore na PRz. Technologia ta jest innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie analizy białek i ich mutacji posiadającym wiele praktycznych zastosowań w obszarze: szybkiej identyfikacji patogenów, monitorowania wirusów, analizy stanu środowiska, monitorowania stanu żywności, analizy odporności na antybiotyki, badań mutacji genetycznych prowadzących do raka. Szczególnie użyteczne jest tu rozwiązanie MinION pozwalające na sekwencjonowanie białek poprzez mobilne urządzenie USB. W ramach projektu przewidziane są badania podstawowe bazujące na seriach eksperymentów dotyczące optymalizacji przemysłowej enzymów wytwarzanych przez bakterie z rodzaju Bacillus (proteazy, amylazy, lipazy, chitynazy, pektynazy, jak również związki o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym). W obszarze technologii Oxford Nanopore będzie prowadzona współpraca z CeNT UW. W czasie realizacji projektu zostaną zebrane dane doświadczalne i posłużą one jako motywacja do sfinalizowania serwera bioinformatycznego, który docelowo będzie automatycznie przetwarzał dane z sekwenatora MinION, eliminując przy tym konieczność posiadania umiejętności bioinformatycznych przez osobę wykonującą sekwencjonowanie (np. biolog). Przygotowanie serwera wiąże się m.in. ze znaczącym rozwinięciem dotychczas opracowanego przez CeNT UW rozwiązania w wersji alfa.

W projekcie zostaną połączone trzy obszary badawcze: biotechnologia (genetyka), bioinformatyka oraz informatyka. Wyniki prac zostaną opublikowane w dwóch artykułach (bioinformatyka, biotechnologia). Oba obszary projektu (tzn. nowe enzymy oraz serwer) mogą być w przyszłości komercjalizowane.

Kierownik projektu, dr inż. Dominik Strzałka

Zdalne sterowanie procesem wytwarzania opartym na metodzie Fused Filament Fabrication (FFF) przy wykorzystaniu infrastruktury ICT z uwzględnieniem rozproszonej architektury systemu

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i związany jest z tworzeniem złożonych środowisk produkcyjnych ze uwzględnieniem badań w obszarze opracowania i weryfikacji mechanizmów integracji i synchronizacji jednostkowych zadań w ramach procesu zdalnego wytwarzania przy uwzględnieniu problemów oraz zagrożeń dla rozproszonego procesu technologicznego w środowisku o niejednorodnej strukturze własnościowej.

Kierownik projektu dr inż. Marek Bolanowski

Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej

Projekt jest finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (027/RID/2018/19).

Projekt odwołuje się do następujących obszarów:

  • rozwoju automatyzacji i robotyzacji technologii przyrostowych oraz obróbki ubytkowej realizowanych na centrach CNC (w tym HSM i HPC) stosowanych w zakładach przemysłowych regionu skupionych wokół klastra Dolina Lotnicza poprzez utworzenie dla wybranych procesów cyfrowych bliźniaków;
  • sztucznej Inteligencji (AI), Internetu Wszechrzeczy (IoE), uczenia maszynowego (ML) i analizy dużych zbiorów szybko gromadzonych danych (Big Data) w rozwijanej w ramach klastra Dolina Lotnicza idei Przemysłu 4.0 (I4.0) obejmującej także swoim zasięgiem funkcjonujące w regionie firmy w branży motoryzacyjnej w celu opracowania inteligentnych, uczących się (ewoluujących) systemów nadzorowania zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów produkcyjnych;
  • projektowania rozwiązań bazujących na technologii RFID z zastosowaniami wspierającymi jakość życia poprzez inteligentne moduły Internetu Rzeczy (IoT) realizowane jako wbudowywane struktury tekstroniczne dla przemysłu tekstylnego (ang. smart textiles) oraz projektowania rozproszonych układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w aspekcie wymagań dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE;
  • wsparcia dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych poprzez systemy wizyjne wspomagające komunikację i porozumiewanie się w języku migowym;
  • rozwoju elektromobilności, obejmującej efektywność i zastosowania silników elektrycznych jako elementów napędów krytycznych pojazdów w różnych systemach (w tym na pokładach statków powietrznych) oraz pozyskiwania energii i zasilania poprzez układy energoelektroniczne;
  • rozwoju procedur przetwarzania, pomiarów i analizy sygnałów oraz kalibracji elektronicznych narzędzi, zaawansowanych metod DSP i sztucznej inteligencji w pomiarach z potencjalnymi zastosowaniami w diagnostyce medycznej (EKG, EMG, PPG, sygnał mowy);
  • rozwoju pakietów do programowania systemów sterowania zgodnie z normą PL-EN 61131-3 z uwzględnieniem podejścia umożliwiającego nowoczesne, obiektowe programowanie w językach tekstowych ST, IL oraz graficznych FBD, LD, SFC;
  • modelowania przyrządów optoelektronicznych, ich rozwoju i opracowania eksperymentalnych metod i narzędzi badawczych, umożliwiających analizę ograniczeń szumowych.

Kierownik projektu, dr inż. Andrzej Paszkiewicz.

Politechnika Młodych Odkrywców, Konkurs NCBiR nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji

Projekt jest finansowany z programu POWER. Politechnika Rzeszowska uzyskała dofinansowanie w wysokości 461 125,87 zł. Projekt będzie realizowany przez trzy wydziały uczelni: Elektrotechniki i Informatyki, Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz Chemiczny przy wsparciu administracyjnym Centrum Transferu Technologii. Celem projektu jest rozwój kompetencji poprzez popularyzację nauki i stymulowanie chęci poznawania i rozwijania wiedzy technicznej w niekonwencjonalny sposób wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. W ramach zajęć, uczniowie będą uczestniczyć w pokazach naukowych i ciekawych zajęciach warsztatowych z zakresu nauk ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka i automatyka. Zaplanowano dwie edycje projektu, a pierwsze zajęcia rozpoczną się już w październiku 2018. Kolejna edycja ruszy z początkiem roku akademickiego 2019/2020. W Politechnice Młodego Odkrywcy będzie mogło „studiować” łącznie 402 uczniów i uczennic, którzy będą miały do wyboru jeden z trzech kierunków:  szkołę młodych informatyków, szkołę młodych fizyków i matematyków oraz szkołę młodych chemików.

 Kierownik: dr inż. Paweł Dymora

Od teorii do praktyki – staże na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, POWR.03.01.00-00-S055/17-00

Projekt opracowany i pozyskany (dofinansowanie 2,68 mln) w ramach konkursu PO Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy poprzez nabycie i rozwój kluczowych kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki przez 244 studentów i studentek Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (WEiI) w okresie od marca 2018 r. do listopada 2019 r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia pozyskanego podczas trzy miesięcznych staży (krajowych) w dobrze rozwiniętych przedsiębiorstwach regionu i kraju. Wysokiej jakości staże umożliwią studentom zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, a także przyczynią się do zdobycia kwalifikacji wymaganych przez przyszłych pracodawców. W wyniku współpracy otoczenia akademickiego i gospodarczego nastąpi promowanie pozytywnego wizerunku Uczelni jako miejsca kształcenia nowoczesnych kadr. Cel projektu wpisuje się w cel szczegółowy nr 1 PO WER: „Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarczym, rynku pracy i społeczeństwa”. Program stażowy zapewni optymalne przygotowanie studentów WEiI do potrzeb rynku pracy, wpłynie na rozwój kompetencji zawodowych i interpersonalnych.

Okres realizacji: 01.03.2018 – 30.11.2019 r. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: https://power.prz.edu.pl/ps/index.php?w=weii

Kierownik: dr inż. Mirosław Mazurek

Elektronika dla branży automotive, POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17

Projekt opracowany i pozyskany (dofinansowanie 2.1 mln) w ramach konkursu PO Wiedza Edukacja Rozwój dla branży motoryzacyjnej  przy współudziale pracowników z firmy Bury Technologies Sp. z o. o. Mielec w zakresie wykształcenia kadry 40 studentów kierunku elektronika i telekomunikacja (studia II stopnia) na potrzeby rozwoju firmy Bury Technologies Mielec oraz firm branży motoryzacyjnej funkcjonujących na Podkarpaciu. Projekt obejmuje: program stażowy, program szkoleniowy, wizyty studyjne, dedykowane projekty studenckie realizowane dla firmy. Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.10.2019r. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: automotive.prz.edu.pl

RAPORT końcowy z realizacji projektu Elektronika dla branży automotive (2018-2019)

Kierownik: dr inż. Dominik Strzałka

Zainwestuj w siebie, UDA-POKL 04.01.02-00-098/12

Projekt pozyskany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie: zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt realizowany w okresie 01.06.2012 – 31.12.2015 r. na łączną kwotę 6 256 631,52 PLN  w ramach tzw. kierunków zamawianych obejmujących: informatykę, energetykę oraz automatykę i robotykę. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: kierunki.prz.edu.pl

 Kierownik: dr inż. Mirosław Mazurek

Zostań Dobry Inżynierem, UDA-POKL 04.01.02-00-187/11

Projekt pozyskany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie: zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt realizowany w okresie 01.06.2011 – 31.05.2015 r. na łączną kwotę 4 964 830,80 PLN  w ramach tzw. kierunków zamawianych obejmujących: informatykę, energetykę oraz automatykę i robotykę. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: kierunki.prz.edu.pl

Projekt wyróżniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik: dr inż. Dominik Strzałka

Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach informatyka oraz matematyka, UDA-POKL.04.01.02-00-056/09

Projekt pozyskany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie: zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt realizowany w okresie 01.05.2009 – 30.09.2014 na łączną kwotę 4 315 523,00 PLN  w ramach tzw. kierunków zamawianych obejmujących: informatykę oraz matematykę. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: kierunki.prz.edu.pl

Kierownik: dr inż. Dominik Strzałka, dr inż. Mirosław Mazurek

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję